PRIME Cuts: Women of PRIME

Duration: 2 hours 24 minutes | Availability: Worldwide

1. Ashley Lane (aka Madison Rayne) vs. Sassy Steph

2. Intergender Match: Ashley Lane (aka Madison Rayne) vs. Hobo Joe

3. Marti Belle vs. Sassy Steph – In Two Memorable Matches!

4. Marti Belle vs. Jessie Kaye (aka Kennadi Brink)

5. Veda Scott vs. Portia Perez

6. Portia Perez vs. Hailey Hatred – In Two Memorable Matches!

7. Veda Scott vs. Sassy Steph

8. Jessicka Havok vs. Bobbinette Carey

9. Nevaeh (w/Ashley Lane aka Madison Rayne) vs. Hailey Hatred

10. Portia Perez vs. Sassy Steph

11. Portia Perez vs. Morgan Rockafeller

12. Intergender Match: Portia Perez vs. Ben Fruith

13. Sassy Steph vs. Angel Dust

14. Intergender Match: Epiphany vs. Nickie Valentino